Thomas Alva Edison: Failure

​”Show me a thoroughly satisfied man and I will show you a failure.”

—Thomas Alva Edison.

Advertisements