Whitney Houston: Nobody

“Nobody likes to be picked on. Nobody.”

—Whitney Houston. 

Advertisements