Thomas Merton: Biggest human temptation

“The biggest human temptation is to settle for too little.” 

—Thomas Merton.