Simon Sinek: Admire others

“Admire those who admire others.”

—Simon Sinek.