Pico Iyer: Throw the first stone

“That era that knows no sin should throw the first stone.”

—Pico Iyer.