Bill Walton: You don’t win championships

“You don’t win championships by just being normal, by just being average.”
—Bill Walton.