Nikos Kazantzakis: Strange machine man is

“What a strange machine man is! You fill him with bread, wine, fish, and radishes, and out come sighs, laughter, and dreams.”

—Nikos Kazantzakis.