Simon Sinek: Infinite thinking

‘To ask, “What’s best for me?” is finite thinking. To ask, “What’s best for us?” is infinite thinking.’
—Simon Sinek.